Autoriti Petroleum Brunei Darussalam (PA) telah mengadakan townhall suku pertama bagi tahun 2024 di Jabatan Perdana Menteri yang mengumpulkan seramai 108 orang kakitangan PA pada 7 Mac 2024.

Townhall mengalu-alukan Pengarah Urusan baharu PA, Yang Mulia Shamir Salahudin, yang menekankan visi PA dalam mengukuhkan lagi peranannya sebagai Pengawal Selia Berhemah (Mengawalselia, menyelia dan memantau operasi huluan, pertengahan, dan hiliran minyak dan gas), Kecemerlangan Teknikal (penasihat teknikal kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan minyak dan gas) dan Memaksimakan Nilai (memastikan sumber hidrokarbon dan rantaian nilai Negara Brunei Darussalam dimaksimumkan dalam impaknya kepada negara) dan strategi untuk menyampaikan huluan utama dan projek dan peluang hiliran, pembangunan dan kebajikan pekerja.

Sejak ditubuhkan pada tahun 2019, PA bertanggungjawab untuk menjalankan pemantauan kawal selia dan penyeliaan operasi huluan, pertengahan dan hiliran sektor minyak dan gas selaras dengan visinya untuk mewujudkan industri minyak dan gas yang progresif dan berdaya tahan di Negara Brunei Darussalam.

Secara ringkasnya, PA mempunyai rangka kerja pembangunan projek yang sedia ada, dan berpotensi untuk pembangunan selanjutnya untuk mengukuhkan kedudukan kami di Brunei sebagai pengawal selia bagi industri minyak dan gas.