Home>Kepimpinan

Lembaga Pengarah

PENGERUSI


Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw

Timbalan Menteri (Tenaga) di Jabatan Perdana Menteri

TIMBALAN PENGERUSI


Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid

Timbalan Menteri (Ekonomi), Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Ahli Lembaga Pengarah

Setiausaha Tetap (Sekuriti dan Undang-Undang)

Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohammed Taib

Setiausaha Tetap (Tenaga)

Jabatan Perdana Menteri

dan

Pengarah Urusan Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam

Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Yahya

Setiausaha Tetap (Fiskal I)

Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Yang Mulia Dayang Hajah Norliah binti Haji Kula

Setiausaha Tetap (Infrastruktur, Perumahan dan Profesional)

Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Ir. Awang Haji Amer Hishamuddin bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Zakaria

Ketua Penasihat Undang-Undang, Pejabat Peguam Negara

Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Hajah Noor Sukhairiyani binti Dato Seri Laila Jasa Haji Mohd Kassim

Pasukan Pengurusan

Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Yahya

Pengarah Urusan

Pengarah Eksplorasi & Pemajuan

Yang Mulia Haji Iskandar bin Haji Yahya

Pengarah Pengeluaran & Operasi Aset

Yang Mulia Noorilmee binti Haji Tengah

Pengarah Projek, Teknologi, Penyahtaraan & Pemulihan

Yang Mulia Pg Hajah Adimasyaton binti Pg Haji Omar Ali

Ketua Kesihatan, Keselamatan, Sekuriti & Alam Sekitar

Yang Mulia Pg Adi Johan bin Pg Haji Annuar

Pengarah Perancangan, Komersial & Data

Yang Mulia Adrian Wong Kwai Ming

Pengarah Kewangan

Yang Mulia Nikki Kok Wan Yuet

Pengarah Sumber Manusia & Pentadbiran

Yang Mulia Haji Kula bin Haji Metasan

Ketua Perundangan

Yang Mulia Norhayati binti Dato Haji Omar