Rangka Kerja Pengawalselia

Akta Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam, Penggal 231 mewujudkan Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam yang merupakan badan berkanun untuk menjalankan pengawalseliaan dan pemantauan operasi dan prasarana di sektor huluan (upstream), pertengahan (midstream) dan hiliran (downstream) minyak dan gas di Negara Brunei Darussalam.

Rangka kerja untuk aktiviti-aktiviti petroleum dihasilkan bagi memberikan keseimbangan terbaik antara kepentingan Kerajaan dan syarikat, yang dicapai melalui Akta Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam, Penggal 231 dan melalui pengawasan pengurusan sumber hidrokarbon.

Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam akan memastikan penilaian yang menyeluruh, pemeriksaan dan pemantauan operasi dan program aktiviti petroleum dengan kerjasama diantara pengendali minyak dan gas serta pihak berkuasa yang lain.

Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam menetapkan rangka kerja, peraturan dan membuat keputusan dalam bidang yang telah diwakilkan kuasa.

Fungsi, Tugas dan Kuasa

 • Menggalakkan pembangunan

 • Perlesenan dan fungsi pengawalseliaan

 • Keselamatan bekalan petroleum dan produk petroleum

 • Melindungi kepentingan awam yang berkaitan dengan pembekalan dan penggunaan petroleum dan produk petroleum

 • Memantau dan mengawalselia operasi petroleum

 • Menyelia fungsi pengawalseliaan data petroleum

 • Menyelaras pembangunan dan mengekalkan penggunaan infrastruktur petroleum yang cekap

 • Memberikan nasihat teknikal tentang keperluan dasar dan strategik negara termasuk pelaburan

 • Menggalakkan dan mengekalkan keselamatan bekalan petroleum dan daya tahan sektor petroleum

 • Bertindak sebagai Wakil Kerajaan (perundingan, membuat kesimpulan, melaksanakan, menyelia dan menguatkuasakan Perjanjian Perlombongan Petroleum (PMA))

 • Mengeluarkan atau meluluskan arahan dan garispanduan

 • Memperoleh dan memegang harta benda, untuk menjual, memajak, menggadaikan atau melupuskan harta benda tersebut

 • Membuat/memasuki perjanjian untuk melaksanakan fungsi

 • Mengenakan bayaran untuk nasihat, bantuan atau perkhidmatan

 • Mengambil tindakan untuk menguatkuasakan keperluan dalam perjanjian perlombongan petroleum

 • Pembiayaan geran, pembayaran balik jaminan anak syarikat atau mana jua syarikat di mana Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam adalah ahli

 • Menerima sumbangan dan mengumpul dana

Akta Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam, Penggal 231

Muat turun Akta Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam, Penggal 231