Pengawalseliaan Huluan

Mencapai penyatuan dan mempertingkatkan pengawalseliaan huluan dalam memaksimumkan sumber- sumber hidrokarbon

Pengawalseliaan Pertengahan dan Hiliran

Memastikan pertumbuhan yang mampan untuk sektor pertengahan dan hiliran

Pengawalseliaan Kewangan dan Pematuhan

Memberikan jaminan kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kementerian-kementerian yang berkenaan dalam mematuhi pengawalseliaan terma dan arahan fiskal

Pengawalseliaan Data Petroleum

Bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan pengurusan data hidrokarbon negara

Fakta Ringkas

0
PLATFORM
0KM
SALURAN PAIP
0++
TELAGA DIGERUDI