Home>BAHAGIAN

Carta organisasi Autoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam terbahagi daripada direktorat teknikal dan korporat, dengan sejumlah 8 bahagian:

Direktorat Teknikal

 • Eksplorasi & Pemajuan
 • Pengeluaran & Operasi Aset
 • Projek, Teknologi, Penyahtaraan & Pemulihan
 • Kesihatan, Keselamatan, Sekuriti & Alam Sekitar

Direktorat Korporat

 • Perancangan, Komersial & Data
 • Kewangan
 • Sumber Manusia & Pentadbiran
 • Perundangan

Petroleum Authority’s organisation structure is divided into technical and corporate directorate, with a total of 8 division:

Technical Directorate

 • Exploration & Development
 • Asset Production & Operations
 • Project, Technology, Decommissioning & Restoration
 • Health, Security, Safety & Environment

Corporate Directorate

 • Planning, Commercial & Data
 • Finance
 • HR & Administration
 • Legal